KATEGORİLERİ
Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi
ISBN : 9786257275064 Kategori : Yayınevi :
Editör :      Mehmet Ali KAYGIN
Editör :    Mehmet Ali KAYGIN
Baskı Yılı :    2020
Sayfa Sayısı :   445
Temin Süresi :  1-3 gün

240,00

İçindekiler:

 • Bölüm 1 Kardiyak Cerrahide Protamin Kullanımı ve Advers Etkiler
 • Bölüm 2 Kardiyak Vasküler Cerrahide Kan Koruma Stratejileri
 • Bölüm 3 Kardiyak Cerrahide Postoperatif Hemoraji ve Transfüzyonun Prediktörleri
 • Bölüm 4 Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrasında Gelişen Komplikasyon Yönetiminde Ekokardiyografinin Yeri
 • Bölüm 5 Kardiyopulmoner Bypass ve Komplikasyonları
 • Bölüm 6 Nadir Anatomik Varyasyonlarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
 • Bölüm 7 Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
 • Bölüm 8 Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Septal Defektin Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 9 Kalp Yaralanmaları
 • Bölüm 10 Kardiyak Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler
 • Bölüm 11 Aort Kapak Koruyucu Cerrahileri
 • Bölüm 12 Aort Kapak Cerrahisinde Yenilikler
 • Bölüm 13 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) Erişim Yolları
 • Bölüm 14 Mitral Kapak Onarımında İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografi ve Anestezi Yönetimi
 • Bölüm 15 Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Oluşan Posterior Ventrikül Rüptürlerine Yaklaşım
 • Bölüm 16 Triküspit Kapak Hastalıkları Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 17 Erişkin Tip Alcapa Sendromu
 • Bölüm 18 Atrioventriküler Septal Defekt
 • Bölüm 19 Büyük Arter Transpozisyonunda Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
 • Bölüm 20 Total Anormal Pulmoner Venöz Bağlantı Tanı-Preoperatif-İntraoperatif-Postoperatif Yönetim
 • Bölüm 21 Perikaridyal Effüzyonlarda Perkütan ve Cerrahi Girişimler
 • Bölüm 22 Konstriktif Perikardit
 • Bölüm 23 İnfektif Endokardit Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 24 Mikrobiyoloji Gözüyle Kardiyak Kist Hidatik
 • Bölüm 25 Kalp Tümörlerine Vaka Eşliğinde Yaklaşım
 • Bölüm 26 Vakalarla Sternotomi Komplikasyonları
 • Bölüm 27 Postoperatif Derin Sternal Enfeksiyonlar
 • Bölüm 28 Karotis Cisim Tümörleri
 • Bölüm 29 Karotis Arter Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi
 • Bölüm 30 Torasik Aort ve Supratorasik Dallarının Yaralanmaları
 • Bölüm 31 Toraks Çıkışı Sendromunun Vasküler Komplikasyonları
 • Bölüm 32 Proksimal Sol Subklavyen Arter Oklüzyonu Olan Hastaya Perkütan Translüminal Anjiyoplasti ve Stent Uygulaması
 • Bölüm 33 ÜST EKSTREMİTE VASKÜLER TRAVMALARI
 • Bölüm 34 Abdominal Aort Anevrizmalarında Zor Anatomik Boyunlarda Endovasküler Girişimler
 • Bölüm 35 Periferik Endovasküler Girişim Komplikasyonlarına Yaklaşım
 • Bölüm 36 Alt Ekstremite Vasküler Travmaları
 • Bölüm 37 Akut Alt Ekstremite Emboli Tedavisinde Endovasküler Yöntemler
 • Bölüm 38 Majör Vasküler Cerrahi Esnasında Nöromonitörizasyon ve Spinal Kord Korunması
 • Bölüm 39 Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonları
 • Bölüm 40 Vena Cava İnferior Yaralanmalarına Yaklaşım ve Alternatif Tamir Yöntemleri
 • Bölüm 41 Akut Venöz Tromboembolizmde Endovasküler Tedavi
 • Bölüm 42 Derin Ven Trombozu Tedavisinde Cerrahi Trombektomi Yaklaşımı
 • Bölüm 43 Kronik Venöz Yetmezli ve Tedavisi
 • Bölüm 44 Venöz Ülserlerde Tedavi Yöntemleri
 • Bölüm 45 Gebelikte Derin Venöz Tromboz ve Venöz Tromboemboli
 • Bölüm 46 Lenfödem ve Tedavi Modaliteleri
 • Bölüm 47 Pelvik Konjesyon Sendromu
 • Bölüm 48 Hemodiyaliz Hastalarında Uzun Süreli Kateter Erişimi
 • Bölüm 49 Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Desteği Altındaki Erişkin Hastaya Yaklaşım
 • Bölüm 50 Pulmoner Tromboendarterektomide Olası Komplikasyonlar ve Süreç Yönetimi
 • Bölüm 51 Vasküler Travmada Koagulopati ve Venöz Tromboemboli
 • Bölüm 52 Elektronik Sigara ve Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Bölüm 53 Kalp Cerrahisinde Torasik İnsizyonlar

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun